412- بررسی تاثیر پی در تحلیل دینامیكی خطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله

|خرید:|gzw
مشخصات نویسندگان مقاله بررسی تاثیر پی در تحلیل دینامیکی خطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله لیلا خان محمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل جواد واثقی امیری - دانشیار، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بهرام نوایی نیا - استادیار دا...